เครื่องวัด

หน้าหลัก / เครื่องวัด

การใช้บริการด้านเครื่องวัด

ชนิดของเครื่องวัด
ชนิดของเครื่องวัดที่ให้บริการ Compact Prover , เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดความยาว , มาตรวัดความยาว , Pipe Prover , มาตรวัดปริมาตร , มาตรวัดปริมาตรน้ำมันชนิดหยอดเหรียญ , มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง , มาตรวัดอัตราการไหลของก๊าซ , มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ , อะไหล่เครื่องวัด , อุปกรณ์เครื่องวัด , อุปกรณ์มาตรวัด เป็นต้น
การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด
   การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด และ การให้บริการชั่ง ให้ติดต่อพนักงาน
   เจ้าหน้าที่ ณ สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ที่มีอำนาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่
   โดยมีขั้นตอนดังนี้
การขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซ่อม การขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร การตรวจสอบความเที่ยง เครื่องวัด การตรวจให้คำรับรองเครื่องวัด การขอยกเว้นการให้คำรับรอง เครื่องวัด