เครื่องตวง

หน้าหลัก / เครื่องตวง

การใช้บริการด้านเครื่องตวง

ชนิดของเครื่องตวง
ชนิดของเครื่องตวงที่ให้บริการ กระบอกตวงแก้ว , เครื่องตวงของเหลว , เครื่องตวงของแห้ง , เครื่องตวงน้ำมันเครื่อง , เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิง , เครื่องตวงทำด้วยโลหะ , ถังตวงแบบมาตรา (Prover Tank) , บิวเรท , ปิเปท , เครื่องตวงอื่น ๆ , พิคโนมิเตอร์ , ฟลาสค์ , อะไหล่เครื่องตวง , อุปกรณ์เครื่องตวง เป็นต้น
การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด
   การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด และ การให้บริการชั่ง ให้ติดต่อพนักงาน
   เจ้าหน้าที่ ณ สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ที่มีอำนาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่
   โดยมีขั้นตอนดังนี้
การขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซ่อม การขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร การตรวจสอบความเที่ยง เครื่องตวง การตรวจให้คำรับรองเครื่องตวง การขอยกเว้นการให้คำรับรอง เครื่องตวง