บริการ

หน้าหลัก / บริการ

รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

  • 1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความยาวประชุมคณะกรรมการ
  • 2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิดและลักษณะมาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติ ประชุมคณะกรรมการ
  • 3. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิดและลักษณะมาตรวัดปริมาตรของเหลวประชุมคณะกรรมการ
  • 4. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรงประชุมคณะกรรมการ
  • 5. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิดและลักษณะมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมประชุมคณะกรรมการ
  • 6. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิดและลักษณะมาตรวัดก๊าซที่มีสถานะเป็นไอประชุมคณะกรรมการ
  • 7. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้ำประชุมคณะกรรมการ