ปิดห้องปฏิบัติการตรวจรับรองเครื่องตวงเครื่องวัด

 ประกาศ จากส่วนเครื่องตวงเครื่องวัด

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ห้องปฏิบัติการตรวจรับรองเครื่องตวงเครื่องวัดจะปิดปรับปรุงห้อง เป็นเวลา 1 เดือน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 547 4362-63จำนวนผู้เข้าชม : 361