สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ

 

สามารถสมัครได้ที่

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=1

 

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาวิชาการ

1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการรับรองต้นแบบเครื่องมือวัดและทดสอบในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก มิเตอร์น้ำ มิเตอร์แก๊ส

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงความก้าวหน้า พัฒนาการทางวิชาการและการกำกับทางกฎหมายด้านต้นแบบเครื่องมือวัดและทดสอบของประเทศไทย และ ประเทศจีน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองต้นแบบเครื่องมือวัดและทดสอบในประเทศไทย ได้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งยังได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการทางการรับรองต้นแบบระดับนานาชาติจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.การสัมมนาครั้งนี้  ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนา

3.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

4.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 2 วันทำการ ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :

1.การลงทะเบียนสัมมนา นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี/นางสาวพัชราภรณ์ แดงด้วง โทร.02-577-5100 ต่อ 4206 อีเมล training@nimt.or.th

2.รายละเอียดการจัดงาน นางสาวชมพูนุท หิรัญพฤกษ์ โทร. 02-577-5100 ต่อ 2203

 

 

 จำนวนผู้เข้าชม : 177