ประกาศรับสมัคร ผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ด่วน!

 กลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง มีความประสงค์รับสมัคร ผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ด่วน!

  

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

4. มีบุคคลและมนุษย์สัมพันธ์ดี  

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดเก็บ ดูแล และบำรุงรักษาแบบมาตราตุ้มน้ำหนัก

2. ทำการสอบเทียบแบบมาตราตุ้มน้ำหนักในห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

3. ปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

 

ระยะเวลาจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพัน 2562 - 30 กันยายน 2562

 

อัตราค่าจ้าง

อัตราเดือนละ 12,000 บาท

 

การรับสมัคร

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง ชั้น 1 (ห้อง B0104) กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

2. E-Mail : cbwm_bo104@hotmail.com

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่าไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ

 

 จำนวนผู้เข้าชม : 2635