ภาพกิจกรรม

ตรวจติดตามผู้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ บจ.อาซาฮี-ไทย อัลลอย

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มเครื่องตวงเครื่องวัด ดำเนินการตรวจติดตามผู้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตนผลิตตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ


จำนวนผู้เข้าชม : 53