ภาพกิจกรรม

ตรวจติดตามผู้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ

กลุ่มเครื่องตวงเครื่องวัด ตรวจติดตามผู้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตนผลิตตามมาตรา 41แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ณ บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


จำนวนผู้เข้าชม : 496