ห้องปฏิบัติการเครื่องตวงและเครื่องวัดปิดให้บริการชั่วคราว

 

 

                   ตามที่กองชั่งตวงวัดได้พัฒนาขีดความสามารถการรักษาและถ่ายทอดแบบมาตรา เพื่อใช้แบบมาตราในการกำกับดูแลงานชั่งตวงวัดตามข้อกำหนดของกฏหมาย (Legal Metrology) ภายใต้พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ในขณะเดียวกันก็ให้บริการสอบเทียบเครื่องตวงและเครื่องวัดของภาคเอกชนเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยยังคงปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน้าที่หลักอยู่ บัดนี้ห้องปฏิบัติการเครื่องตวงและเครื่องวัดของสำนักชั่งตวงวัดมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

              1. ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.  - 12 ส.ค. 2562 เนื่องจากห้องปฏิบัติการฯ มีความจำเป็นต้องตรวจสอบแบบมาตราและเครื่องมือระหว่างการใช้งานตามวงรอบ (Intermediate Check) 4 เดือน

                          จึงขอให้ผู้ที่ต้องการรับบริการสอบเทียบหรือผู้ประกอบธุรกิจฯ ตาม ม.41 วางแผนการทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว

 

 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 จำนวนผู้เข้าชม : 183